((با توجه به کمبود آب استفاده مجدد از پساب برای بقای حیات ضروری است ))

فاضلاب های ایچاد شده در صنایع بر حسب  نوع صنعت دارای ترکیبات شیمیایی و مواد سمی متفاوتی بوده  که نمی توان مستقیما به رودخانه ها و دریاچه ها تخلیه کرد و باید قبل از آن مطابق با استاندارد های فاضلاب  تصفیه گردد و مناسب تخلیه گردد.
روش های تصفیه فاضلاب
1- تصفیه فیزیکی فاضلاب
2- تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
3- تصفیه شیمیایی فاضلاب

انواع فاضلاب ها

   1 ـ فاضلاب های صنعتی
     مواد شیمیایی موجود در فاضلاب های صنعتی
از مهمترین این ترکیبات می توان به آرسنیک ، سرب ، کادمیم و جیوه می توان اشاره کرد.
    2ـ فاضلاب های کشاورزی
در این فاضلاب ها سموم کشاورزی مانند هیدروکربن های هالوژنه ، DDT آلودین ، ترکیبات فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد.
    3 ـ فاضلاب های شهری
این فاضلاب ها از مصرف خانگی آب حاصل می شود.

اهداف تصفیه فاضلاب

1-  حفاظت از  محیط زیست

2- استفاده مجدد از آب حاصل از  فاضلاب

3- استفاده از پسماندهای فاضلاب برای تامین انرژی