نقش و وظایف شیمی در نیروگاه

1- کنترل خوردگی در سیستم های نیروگاه

2- کنترل شیمیایی سیکل های اب و بخار در نیروگاه

3- کنترل شیمیایی آب برج های خنک کننده

4- تولید اب نرم

5- تولید آب بی یون

6- کنترل و انالیز روغن