به منظور رفاه حال شهروندان عزیز در زمینه های آب و تصفیه آبهای خانگی ,اداری, صنعتی و همچنین بازیابی پساب این شرکت آمادگی دارد خدمات مشاوره در این حوضه ارایه نماید.

09155150027 – 09153005759 – 09153050497 –  09153257084 – 09150674595